Kaplodsningen på Nyord

Hvorledes lodsbetalingen blev fastsat i ældre tid, er uvist, men man må formode, at skipper og lods har forhandlet sig frem til et beløb fra gang til gang. Senere har der vel været opkrævet takster, som byggede på sædvanen, og da lodserierne blev reguleret omkring 1800, indgik der takstbestemmelser i alle Løwenørns reglementer.
I forordningen af 1831 blev det fastslået, at foruden selve betalingen for lodsning var lodsen berettiget til fri kost og hvile ombord, ekstra betaling ved forlænget ophold, ventepenge og ilandsætningspenge samt fri hjemtransport. Hertil kunne komme "prikkepenge" (udlægning og vedligeholdelse af sømærker).
Derfor blev der i de specielle reglementer indsat taksttabeller for de enkelte lodserier, hvor betalingen normalt blev fastsat efter skibets dybgående ved længere lodsninger og efter tonnage ved korte (havne) lodsninger. Der blev også fastlagt en detaljeret fordeling af lodsernes bruttoindtjening. Overlodsen fik 2%, og hans skriver, som var lodsrevisor, 1%. Ved de lodserier, hvor materiellet blev anskaffet for fælles regning, blev der oprettet jollekasser, hvortil 4% af lodsfortjenesten skulle gå. Yderligere blev der indsat 4% til pensionskasserne. Det nettooverskud, der så var tilbage, skulle deles således, at oldermanden fik 1½ part, fastlodser 1 part, reservelodser ½ part og ekstralodser ½ part. I hovedtrækket blev denne ordning bibeholdt langt op i 1900-tallet.
I almindelighed fremkom et lodseris bruttofortjeneste gennem det beløb, lodserne tilsammen indtjente over en periode, og som oldermanden opbevarede i den jernbeslåede kiste, som reglementet af 1831 også krævede ved hvert lodseri.
En speciel afvigelse fra dette mønster var de få steder, hvor der fandtes kaplodsning. Ved Nyord lodseri fik den lods, der først ankom til et skib, forlods halvdelen af lodsbetalingen - foruden den reglementerede delingspart. De dårligt stillede af lodserne lå derfor meget og langt ude, og ikke sjældent listede en mand sig ud ved nattetide for at sikre sig en ekstra fortjeneste.